2022 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරිමේ සම්මුඛ පරික්ෂණය