2023 අ.පො.ස (උසස් පෙළ) සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම – පාසල් අයදුම්කරුවන්

* තැපැල් මගින් ඉල්ලුම් කර අයදුම්කරුවන් මාර්ගගතව ඉල්ලුම් කිරීමෙන් වලකින්න

උපදෙස්

* අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී එකම වතාවක දී සිංහල ගණිතය ඇතුළුව විෂයන් හයකින්(06) සමත්ව සම්මාන තුනක්(අවම C සාමාර්ථ) ලබා තිබීම උසස් පෙළ පන්ති වලට ඇතුලත් වීමේ අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම වේ.

* මීට අමතරව පාසලේ පවතින නිර්ණායක අනුව විෂයධාරා සඳහා තෝරා ගැනීම සිදු වේ.

* එක් එක් විෂය ධාරාවට සිසුන් තෝරා ගැනීමේ දී දරුවාගේ දක්ෂතාව හා කැමැත්ත පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙස දෙමව්පියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

* පහත විෂය සංශෝධනයට අනුව විෂයන් තෝරා ගත යුතුය

* කලා විෂය ධාරාව තෝරා ගනු ලබන ශිෂ්‍යයාවන් සඳහා විෂයන් 18කින් යුත් විශේෂ සංකලනයක් ඇති බැවින් දක්වා ඇති විෂය සංකළන අනුවම ඉල්ලුම් කළ යුතු බව සලකන්න

විද්‍යා ගණිත විෂය ධාරාව

 • ජීව විද්‍යාව /සංයුක්ත ගණිතය
 • භෞතික විද්‍යාව /කෘෂි විද්‍යාව
 • රසායන විද්‍යාව /තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

වාණිජ විෂය ධාරාව(සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)

 • ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය /තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
 • ගිණුම්කරණය
 • ආර්ථික විද්‍යාව/ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

කලා විෂය ධාරාවන්

1. භාෂා අංශය

 • ග්‍රීක රෝම ශිෂ්ටාචාරය/තර්ක ශාස්ත්‍රය/ ආර්ථික විද්‍යාව( සිංහල මාධ්‍ය- ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)/ දේශපාලන විද්‍යාව/භුගෝල විද්‍යාව
 • ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
 • ප්‍රංශ භාෂාව/ ජපන් භාෂාව/ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය/ ආර්ථික විද්‍යාව

2. සමාජ විද්‍යා අංශය

 • සිංහල /තර්ක ශාස්ත්‍රය/මාධ්‍ය අධ්‍යයනය/ඉතිහාසය/ආර්ථික විද්‍යාව
 • භූගෝල විද්‍යාව/ ආර්ථික විද්‍යාව/තර්ක ශාස්ත්‍රය
 • භූගෝල විද්‍යාව /දේශපාලන විද්‍යාව/ ඉතිහාසය /සිංහල/තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

3. ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

 • මාධ්‍ය අධ්‍යයනය/තර්ක ශාස්ත්‍රය/ඉතිහාසය/දේශපාලන විද්‍යාාව/භූගෝලය
 • ඉතිහාසය/ භූගෝල විද්‍යාව /සිංහල/තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
 • භූගෝලය/ආර්ථික විද්‍යාව/ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

4.සෞන්දර්ය අංශය

 • මාධ්‍ය අධ්‍යයනය/තර්ක ශාස්ත්‍රය/ඉතිහාසය/දේශපාලන විද්‍යාාව/ආර්ථික විද්‍යාව/භූගෝලය
 • සිංහල /නාට්‍ය හා රංග කලාව/ හින්දි භාෂාව/භූගෝලය
 • නර්තනය /භූගෝලය/ චිත්‍ර/ පෙරදිග සංගීතය/බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය